Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà đất cập nhật nội dung mới nhất – Global Vietnam Lawyers

Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà đất cập nhật nội dung mới nhất

mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng mua bán nhà đất theo quy định được gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Vì đây là mẫu văn bản vô cùng quan trọng trong việc mua bán đất, nên cần cực kỳ cẩn trọng trong việc làm hợp đồng. Vậy làm sao để soạn mẫu hợp đồng này đúng quy định pháp luật? Điền mẫu văn bản này sao cho đúng nhất? Tất cả những thắc mắc đều sẽ được giải đáp trong bài viết “Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà đất cập nhật nội dung mới nhất” dưới đây.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất được sử dụng phổ biến nhất hiện nay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)

Hôm nay, ngày … …. tháng … …. năm … .., Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chúng tôi gồm có :

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông / bà : … … … … … … … … … … … … … … .. Năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
CMND số : … … … … … … … … … …. Ngày cấp … … … … … …. Nơi cấp … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Hộ khẩu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Ông / bà : … … … … … … … … … … … … Năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
CMND số : … … … … … … … … … … … Ngày cấp Nơi cấp … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Hộ khẩu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Là chủ sở hữu bất động sản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông / bà : … … … … … … … … … … … … Năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
CMND số : … … … … … … … … … … .. Ngày cấp … … … … … … … .. Nơi cấp … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Hộ khẩu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Ông / bà : … … … … … … … … … … … … … … .. Năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
CMND số : … … … … … … … … … … … … … … .. Ngày cấp … … … … … … Nơi cấp … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1.1. Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất của bên A so với thửa đất theo đơn cử như sau :
– Thửa đất số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Địa chỉ thửa đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Diện tích : … … … … … … … … … … … … … … … mét vuông ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. )
– Hình thức sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
+ Sử dụng riêng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. mét vuông
+ Sử dụng chung : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. mét vuông
– Mục đích sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Thời hạn sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Nguồn gốc sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Những hạn chế về quyền sử dụng đất ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
2.2. Tài sản gắn liền với đất là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là : … … … … … … … đồng .
( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. đồng Nước Ta ) .
2.2. Phương thức giao dịch thanh toán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2.3. Việc thanh toán giao dịch số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực thi và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc ĐK chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý do bên A chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi .

3.2. Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

4.1. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm giao thửa đất và gia tài gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với sách vở về quyền sử dụng đất, sách vở về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời gian … … … … … … … … … … … … … … ..
4.2. Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai ĐK quyền sử dụng đất, ĐK quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí tương quan đến việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên … … … … … … … chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp .

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Nghĩa vụ của bên A :
a ) Chuyển giao đất, gia tài gắn liền với đất cho bên B đủ diện tích quy hoạnh, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, thực trạng đất và gia tài gắn liền với đất như đã thoả thuận ;
b ) Giao sách vở có tương quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B .
6.2. Quyền của bên A :
Bên A có quyền được nhận tiền chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất ; trường hợp bên B chậm trả tiền thì bên A có quyền :
a ) Gia hạn để bên B triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ và trách nhiệm vẫn chưa được hoàn thành xong thì theo nhu yếu của bên A, bên B vẫn phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và bồi thường thiệt hại ;
b ) Bên B phải trả lãi so với số tiền chậm trả theo lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời gian giao dịch thanh toán .

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Nghĩa vụ của bên B :

 • Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên A;
 • Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
 •  Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

7.2. Quyền của bên B :

 • Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng;
 • Yêu cầu bên A giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;
 • Được sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.
 • Yêu cầu bên A giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quy trình triển khai Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp không xử lý được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu toà án có thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết sau đây :
9.1. Bên A cam kết :
a ) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và gia tài gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;
b ) Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý ;
c ) Tại thời gian giao kết Hợp đồng này :
– Thửa đất và gia tài gắn liền với đất không có tranh chấp ;
– Quyền sử dụng đất và những gia tài gắn liền với đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
d ) Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;
e ) Thực hiện đúng và vừa đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .
9.2. Bên B cam kết ràng buộc :

 • Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
 • Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng này .
10.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý chấp thuận tổng thể những lao lý đã ghi trong hợp đồng .
10.3. Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày … … tháng … …. năm … … đến ngày … … tháng … .. năm … … …
Hợp đồng được lập thành … … …. ( … … … .. ) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau .

BÊN A
( Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên )
BÊN B
( Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên )

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày … … .. tháng … … …. năm … … … .., tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi, Công chứng viên phòng Công chứng số … … … …. tỉnh ( thành phố ) … … … … … … … … … … … … … … … … … .

CÔNG CHỨNG:

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ………………………………… và bên B là ………………………………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
 • Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
 • Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

+ Bên A … … bản chính ;
+ Bên B … …. bản chính ;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính .
Số … … … … … … … … … … .., quyển số … … … … …. TP / CC-SCC / HĐGD .

CÔNG CHỨNG VIÊN

( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )

XEM THÊM : Dịch Vụ Thương Mại tư vấn soạn thảo hợp đồng

hợp đồng mua bán nhà đất

Những lưu ý bạn cần biết khi soạn hợp đồng mua bán đất

Tên hợp đồng:

 • Chỉ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì ghi “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất”;
 • Chuyển nhượng nhà đất và có tài sản gắn liền với đất thì ghi “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.
 • Chuyển nhượng cả nhà và đất thì ghi “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở”;

Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân: Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì người có thu nhập là người có nghĩa vụ nộp thuế (bên bán), nhưng các bên được quyền thỏa thuận về người nộp thuế.

Nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ: Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP, người đăng ký biến động là người có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ, nhưng các bên được phép thỏa thuận về người nộp lệ phí trước bạ. Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ bạn có thể xem tại đây

Tóm lại vấn đề “Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà đất cập nhật nội dung mới nhất”

Trên đây là hợp đồng mua bán nhà đất với nội dung được cập nhật trực tiếp từ Sở Tư Pháp TPHCM. Hi vọng mẫu văn bản mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho bạn đọc trong thời gian sắp tới.

5/5 – ( 500 votes )

Source: https://wada.vn
Category: Khác

SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader