Công thức hóa học là gì? Cách viết và ý nghĩa của CTHH

Công thức hóa học là gì ? Cách viết cong thức hóa học như thế nào và ý nghĩa của CTHH ra làm sao ? Chúng ta cùng tìm hiểu và khám phá trong bài học kinh nghiệm ngày hôm nay nhé !

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm về công thức hóa học các bạn nhé. Bên cạnh đó là cách viết và ý nghĩa của những CTHH!

A – CÔNG THỨC HÓA HỌC VÀ Ý NGHĨA

1. Công thức hóa học của đơn chất

Công thức hóa học của đơn chất là công thức chỉ gồm kí hiệu hóa học của nguyên tố đó .

+ Với kim loại: Kí hiệu hóa học của một nguyên tố được coi là CTHH. Ví dụ, CTHH của đồng, sắt, magie, Silic… lần lượt là Cu, Fe. Mg, Si…

+ Với phi kim :
* Một số phi kim dùng kí hiệu hóa học làm CTHH ( ví dụ : CTHH của cacbon, lưu huỳnh … là C, S ) .
* Đa số phi kim còn lại có phân tử thường gồm 2 nguyên tử link với nhau nên CTHH là kí hiệu hóa học và chỉ số dưới chân. Ví dụ hidro, oxi, nito, clo … có CTHH lần lượt là H2, O2, N2, Cl2 …
Công thức hóa học của đơn chất và hợp chất

2. Công thức hóa học của hợp chất

Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố hợp thành và chỉ số ở chân .
CTHH của hợp chất có dạng :
AxBy ; AxByCz
Trong đó :
* A, B … : kí hiệu hóa học của nguyên tố
* x, y, … : chỉ số nguyên tử của nguyên tố A, B, … ( x, y, … là những số nguyên, nếu bằng 1 thì không ghi )
Ví dụ : CTHH của muối ăn, nước, khí cacbonic, đá vôi lần lượt là : NaCl, H2O, CO2, CaCO3 .

3. Ý nghĩa của công thức hóa học

Công thức hóa học của một chất cho ta biết :
Một chất được tạo nên từ những nguyên tố nào
Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử trong chất đó
Phân tử khối của chất
Ví dụ : Từ CTHH của khí cacbonic ( CO2 ), ta biết được :
+ Khí cacbonic được tạo nên từ 2 nguyên tố là C và O .
+ Trong phân tử khí cacbonic có 1 nguyên tử C và 2 nguyên tử O .
+ Phân tử khối của khí cacbonic : 12 + 2 x 16 = 44 đvC .

B – GIẢI BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HÓA HỌC

Câu 1. Điền từ vào chỗ trống:

nguyên tố hóa học – kí hiệu hóa học – hợp chất – nguyên tố hóa học – kí hiệu hóa học
nguyên tử – phân tử

Câu 2. Công thức hóa học của những chất sau đây cho biết điều gì?

a ) Khí clo Cl2
♠ Khí clo được tạo nên từ nguyên tố clo .
♠ Có 2 nguyên tử clo trong phân tử khí clo .
♠ Phân tử khối của khí clo bằng : 2 x 35.5 = 71 đvC .
b ) Khí metan CH4
♠ Khí metan được tạo nên từ 2 nguyên tố là C và H .
♠ Có 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H trong phân tử khí metan .
♠ Phân tử khối của khí metan bằng : 12 + 4 x 1 = 16 đvC .
c ) Kẽm clorua ZnCl2

♠ Kẽm clorua được tạo nên từ 2 nguyên tố là Zn và Cl.

♠ Có 1 nguyên tử Zn và 2 nguyên tử Cl trong phân tử .
♠ Phân tử khối của kẽm clorua bằng : 65 + 2 x 35.5 = 136 đvC .
d ) Axit sunfuric H2SO4
♠ Axit sunfuric được tạo nên từ 3 nguyên tố là H, S và O .
♠ Có 2 nguyên tử H, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O trong phân tử axit sunfuric .
♠ Phân tử khối của axit sunfuric bằng : 2 x 1 + 32 + 4 x 16 = 98 đvC .

Câu 3. Viết CTHH và tính phân tử khối (PTK):

a ) Phân tử canxi oxit ( vôi sống ) : có 1 Ca và 1 O ⇒ PTK = 40 + 16 = 56 đvC .
b ) Amoniac : có 1 N và 3 H ⇒ NH3. PTK = 14 + 3 x 1 = 17 đvC .
c ) Đồng sunfat : có 1 Cu, 1 S và 4 O ⇒ CuSO4. PTK = 64 + 32 + 4 x 16 = 160 đvC .

Câu 4. 

a ) Cách viết sau chỉ những ý gì ?
♠ 5 Cu : 5 nguyên tử đồng
♠ 2 NaCl : 2 phân tử natri clorua
♠ 3 CaCO3 : 3 phân tử canxi cacbonat
b ) Dùng chữ số và CTHH để diễn đạt ý sau :
♠ ba phân tử oxi : 3 O2
♠ sáu phân tử canxi oxit : 6 CaO
♠ năm phân tử đồng sulfat : 5 CuSO4
Chúc những bạn học tốt !

2.1
/
5

(

92
bầu chọn
)

Source: https://wada.vn
Category: Chuyện 5 châu

SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader