Mộng vô thường

Mộng vô thường - Thơ

Em hãy ngủ đi mộng bình thường
Mạnh thường vẫn tiếp tục yêu thương …
Lỡ mai thức giấc ta vắng bóng
Úi … kiếp nhân gian … chuyện vô thường!

SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader