Cơ đơn - Thơ

Rớt rơi giọt nắng cuối chiều

Lặng im góc phố
buồn thiu
một mình

Mây trôi lờ lửng không thinh

À thì ra thế …
tâm tình cô đơn!

SHARE
+ Background: IT Engineer
+ Past: Pro. Internet Marketer | Brand Incident Risk Manager | Founder
+ Present: Invester & Trader